Inprimatu
Whatsapp ikonoa
Eraikin baten fatxadaren argazkia

Esleitzeko prozedura.

Prozedura honetan parte hartuko dute onartutako zerrendetan onartzen diren pertsonek, aurrerago ezartzen den prozeduraren arabera.

1.- Parte hartzeko inskripzioa.

2.- Behin-behineko zerrendak: (Baremazioa)


Eskaerak aztertzea, barematzea eta onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak egitea.
  • Zerrenden edukia:
    Lortutako puntuazioa
    Esleitutako kupoa
    Baztertzen bada, arrazoia.
  • Zerrenden kontsulta:
    - On line, Etxegintzaren webgunean
    - Aurrez aurre, Etxegintzaren bulegoan

3.- Erreklamazioak aurkezteko epea:

  • 10 egun baliodun, argitaratzen direnetik aurrera zenbatzen hasita.

4.-Behin betiko zerrendak:

  • Erreklamazioak ebaztea eta hautatuen behin betiko zerrendak onestea.
  • Zerrenden kontsulta:
    - On line, Etxegintzaren webgunean
    - Aurrez aurre, Etxegintzaren bulegoan
Zerrenden edukia:
  • Eskabidea aurkezten duenaren izena eta nortasun agiri nazionala
  • Zer kupotarako parte hartzen den.
  • Emandako puntuazioa, atal bakoitza bereizita.
  • Ordena-zenbakia.

5.-Etxebizitzen esleipena:

Honako hauek egingo dute:
  • Aldez aurretik ezarritako ordenari jarraikiz esleituko dira etxebizitzak, honako hauek kontuan hartuta:
  • pertsonek eta familia-unitateek zer kupotan parte hartuko duten,
  • eta lortutako puntuazio-ordena, eskatzaile bakoitzak aurkeztutako dokumentazioaren arabera eta baremoa aplikatuta.

Eraikin anitzen fatxadaren argazkia

6.- Hautatutako pertsonei jakinaraztea:

  • hautatutako pertsonei pertsonalki jakinaraziko zaie, eta, hala badagokio, nahitaez bete beharreko betekizunei buruzko dokumentazioa edota baremaziorako emandako datuak adieraziko zaien epean aurkezteko eskatuko zaie.

7.- Behin-behineko esleipendunak:

Hautatutako pertsonak behin-behineko esleipendunak izango dira, haien datu pertsonalak eta aurkeztu duten dokumentazioa zuzenak direla eta eskatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren.
  • betekizunak eta baldintzak betetzen ez dituztela egiaztatzen bada, pertsona edo bizikidetza-unitate horiek plaza huts bat utziko dute, eta itxarote-zerrenden ordenaren arabera beteko da.
  • Behin-behineko esleipendunek etxebizitzaren alokairu-kontratua sinatu arte eta, ondoren, errentari-izaera duten bitartean bete beharko dituzte babes publikoko etxebizitzak lortzeko ezarritako legezko baldintzak eta betekizunak, etxebizitza-jabetzen gabeziari dagokionez.

8.- Behin betiko esleipendunak:

Alokairu-kontratua sinatzeko izapidea egin ondoren, behin-behineko esleipendunak behin betikoak izango dira.
  • Ildo horretan, bizikidetza-unitateko pertsona guztiek titularkide izan behar dute nahitaez, eta guztiek bete beharko dute errentamendu-kontratua.
  • Behin-behineko esleipenduna kontratua sinatzeko egintzan justifikaziorik gabe agertzen ez bada itxarote-zerrendetan dagoen hurrengo pertsonari edo bizikidetza-unitateari aukera emango zaio.

9.-Itxaron-zerrenda:

  • Esleipenean ezarritako ordenari jarraituz itxaron zerrendak prestatuko dira.
  • Hutsik geratu den kupoaren arabera, esleipendunik gabe geratu diren etxebizitzak beteko dira.
  • Itxaron zerrendak Udalaren Interneteko orrian (www.donostia.eus/etxegintza) kontsulta daitezke

10.- Uko egitea:

Etxebizitza bat esleitzeari uko eginez gero, uko egiten zaion egunetik bost urteko epean ezingo da etxebizitza eskuratzeko araubide eta tipologia berari buruzko ondorengo prozeduretan parte hartu.
Salbuespenak:
  • bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 15 m2 erabilgarriko ratioa baino azalera erabilgarri txikiagoa duen etxebizitza bat esleitzeari uko egitea.
  • bizikidetza amaitzen denean edota banantzea edo dibortzioa gertatzen denean, bikotea osatzen zuten bi pertsonetako batek uko egiteak ez du eragotziko besteak esleipen-prozesuarekin jarraitzeko aukera
  • Uko egiteagatik behin-behineko esleipendunik gabe geratu diren etxebizitzak esleitu gabekotzat hartuko dira

11- Baremazioa berritzea:

  • Gutxienez urtean behin, esleipendunen zerrenda berritu egingo da bizikidetza-unitateei berriz ere puntuak ematearen bidez. Nolanahi ere, eskuragarri dagoen azken ekitaldiko datu fiskalen kargarekin berrituko da.
  • emandako baremazioaren kuantifikazioa alda dezaketen inguruabar pertsonal guztien aldaketa jakinarazi beharko diote etxebizitza-eskatzaile gisa inskribatuta dauden pertsonek Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari.