Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2017 diru-sarrerak sarrera

2017 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2017rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 416.260.408,47 eurokoa da.

  • 2017rako aurreikusitako sarrera arruntak 275.458.003,18 eurokoak dira, hau da, 2016ko aurrekontua baino %3,09 gehiago
  • Inbertsioak dituzten Erakunde Autonomoak hauek dira: Udal Informatika Zentroa, Musika eta Dantza Eskola eta Kiroletako Udal Patronatua.
  • Udal Informatika Zentroak, Kiroletako Udal Patronatuak eta Musika eta Dantza Eskolak dituzten inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dituzte.
  • Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak dituen inbertsioak udal diru-ekarpenekin soilik finantzatzen ditu.
  • 6. kapituluko inbertsioak dituzten Sozietateak Tranbia Konpainia, Anoeta Kiroldegia eta Donostia Turismo dira.
  • Tranbia Konpainiako inbertsioei dagokienez, beraien diru-sarrera propioekin finantzatzen dira.

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2017

Diru-sarreren aurreikuspena (2017)

Taula - 2016-2017 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2016-2017)

Kapitulua 2016 2017 %
1. Zuzeneko zergak 70.959.965,65 74.453.650,86
4,92%
2. Zeharkako zergak 4.500.000,00 4.500.000,00
0,00%
3. Tasak eta bestelako sarrerak 92.621.451,18 94.678.913,71
2,22%
4. Transferentzia arruntak 139.162.447,57 141.759.113,42
1,87%
5. Ondare-sarrerak 13.715.431,19 13.802.218,41
-0,63%
6. Inbertsio errealen  besterenganaketa 32.000.892,90 45.030.815,52
40,72%
7. Kapital-transferentziak 1.102.361,73 11.195.120,00
915,56%
8. Finantza-aktiboak 2.704.889,87 2.114.430,59
-21,83%
9. Finantza-pasiboak 21.628.222,12 28.726.145.96
32,82%
GUZTIRA
378.395.662,21
416.260.408,47
10,01%

 

treemap - diru-sarrerak - 2017

2017 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.

 

datu-taula - sarrerak - 2017 - collapsible

Kapitulua Kapituluaren Zenbatekoa Kapituluaren %
74.453.650,86 27,03%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Landa-ondasun higiezinak 7.518,08 0,01%
Hiri-ondasun higiezinak 42.882.193,79 57,60%
Ibilgailuak 10.762.063,21 14,45%
Hiri-lurren balio-gehikuntza 12.000.000,00 16,12%
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga 8.801.875,78 11,82%
4.500.000,00 1,63%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Eraikuntzak, instalazioak eta obrak 4.500.000,00 100,00%
55.967.229,44 20,32%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Zaborrak 14.868.285,91 26,57%
Saneamendua 10.598.936,83 18,94%
Zerbitzuak ematea (tasa) 141.079,73 0,25%
Ibilgailuak galtzadatik kentzea 740.039,91 1,32%
Ura 8.559.505,72 15,29%
Lokaletako jarduera lizentziak 117.555,91 0,21%
Autotaxien lizentziak 70.000,00 0,13%
Hirigintzako lizentziak 124.753,20 0,22%
TAO 7.573.815,18 13,53%
Erabilpen publikoaren aprobetxamendua 250.000,00 0,45%
Hesiak, andamioak, etab 292.739,53 0,52%
Mahaiak eta aulkiak 1.559.829,67 2,79%
Laginketak eta lubakiak 15.000,00 0,03%
Zorupearen okupazioa 1.948.574,16 3,48%
Ibilgailuen sarrera 429.054,51 0,77%
Aterpetxeak 623.654,55 1,11%
Euskara 257.487,21 0,46%
Zerbitzuak ematea (prezio publikoak) 84.170,31 0,15%
Hondartzak 544.663,22 0,97%
Kontribuzioak 691.991,03 1,24%
Iragarkiak partikularren kontura 3.000,00 0,01%
Aseguru-konpainien diru-itzulerak 360.000,00 0,64%
Beste hainbat diru-itzulera 20.000,00 0,04%
Isunak 4.050.000,00 7,24%
Premiazko errekarguak 400.000,00 0,71%
Berandutza-interesak 400.000,00 0,71%
Telefono-konpainiak 962.717,41 1,72%
Sorospen Etxea 35.375,45 0,06%
Ezustekoak 200.000,00 0,36%
"SS Arena" aparkalekua 45.000,00 0,08%
136.372.753,58 49,51%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea 237.597,72 0,17%
Estatuaren diru-laguntzak 11.000,00 0,01%
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak 3.331.007,70 2,44%
Hitzartutako zergetan parte hartzea 127.490.899,00 93,49%
Foru Aldundiaren diru-laguntzak 5.302.249,16 3,89%
4.164.378,30 1,51%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Udal enpresen mozkinetako partaidetza 250.000,00 6,00%
Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza 157.148,12 3,77%
Finken errentamendua 1.093.411,51 26,26%
Emakidak 2.643.818,67 63,49%
Gordailuen interesak 20.000,00 0,48%