Irekitzeko Lizentziak emateagatiko tasak 2002

IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEAGATIKO TASAK ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA
1. artikulua.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen 11/1989 uztailaren 5eko Foru Araueko III. kapituluko 3. sekzioan ezarritako xedapenekin bat, establezimenduak irekitzeko lizentziak emateagatiko tasa arautu eta galdatu egiten da.


2. artikulua. Oinarri zergagarria

Donostiako udalerrian iharduera mota guztietan egingo diren irekiera, lekualdaketa, eskualdaketa, lagapen, zabalketa eta negozio aldaketak gauzatzeko lizentziak eman aurreko teknika eta administrazio zerbitzuak dira tasa honen gaia.


3. artikulua.

Tasa honen ondorioetarako, honako hauek joko dira irekieratzat, dagokion lizentzia nahitaez izan beharko dutelarik:

a) Lehen instalazioak.

b) Beste lokal batzuetara lekualdatzeak.

c) Lokal beretan iharduerak zabaltzea eta aldatzea, nahiz eta titularra lehengoa izan.

d) Lokalak handitzea.

e) Lizentzia behar duten jarduerak legeztatzea.

f) Lizentzia behar duten jarduerak arautzea.

g) Lizentzia berrikustea, jabearen jokabidea, salaketak edo udal ikuskaritza direla bitarte.


4. artikulua. Sortzapena

Lizentzi eskabidea izapidatzen hasten denean sortzen da Tasa.


5. artikulua. Sujeto pasiboa

Tasa honen sujeto pasibo dira lizentzia eskatzen eta eskuratzen duten pertsona fisiko zein juridikoak, jaraunspen banatugabeak, ondasun komunitateak eta nahiz eta nortasun juridikorik ez izan, zergagarria den batasun ekonomikoa edo ondare bereizia osatzen dutenak.


6. artikulua. Salbuespen eta hobariak

1. Honako hauek daude tasa hau ordaintzeko betebeharretik kanpo, nahiz eta lizentzia eskuratu beharko duten:a) Higiezinak ukitzen dituzten ezustekoak edo ezinbestekoak direla eta egiten diren lekualdaketak.

b) Herri onurakotzat jotako elkarteak eta ongintzako edo ongintza-hezkuntzako elkartetzat jotakoak..

c) Akura-eskualdapenak edo titular-aldaketak, hauetanegiten zen iharduera aldatzen ez denean.

2. Kuotaren %90eko hobaria emango zaie jarduera irekita eduki eta, arau berri batzuen aginduetara egokitu beharraren aurrean, beren borondatez egoera zuzentzea eskatzen dutenei.


7. artikulua. Hobariak.

1. Lokal edo establezimendu berriari dagokion tasaren % 75eko hobaria emango da interesatuek, borondatez, hirigunetik industripoligonoetara aldatzea eskatzen dutenean, beti ere aurreko lokala edo establezimendua ixten badute.

2. Norberaren borondatez eskatuz gero lehenagotik irekita dagoen jarduera erregulatzeko lizentzia, kuotaren %90eko hobaria izango da.

3. Tasan %50eko hobaria izago dute lizentzia jabeek beren baitako zergatiak direla-eta lizentziari uko eginez gero jarduerari ekin aurretik eta zerga erroldetan ere baja eskatzekotan.

4. Aukeran tasaren kuotan %50eko hobaria eman dakieke azoka eta erakusketei horiek egiterakoan interes orokorrak eta publikoak sustatu edo bultzatuz gero, direla kulturalak, sozialak, asialdikoak edo kiroletakoak; horrelakoetan eginiko salmentek denda, industria eta zerbitzu profesionalen interesak kaltetzen ez badituzte.


8. artikulua. Oinarri zergagarriak eta zergazko kuotak

Oinarri zergagarria, eraskinean agertzen dena, lokalaren azalera kontutan hartuz, kantitate finkoen arabera ezartzen da.


9. artikulua.

Zergazko kuotak eraskinean agertzen diren koefiziente zuzentzaileen arabera zuzentzen dira, kaleak mailen arabera sailkatzen dituen Ordenantza Fiskalaren arabera eta iharduera gogaikarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuen sailkapena oinarri hartuta.


10. artikulua.

Merkatal galeriak direnean, bere baitan elkarren arteko loturarik ez duten zehaztugabeko kopuruko establezimenduekin, titular bakoitzak lizentzia bana eskatu beharko du beste edozein establezimendu izango balitz bezala.


11. artikulua. Izapidetzako arauak

1. Eskatzaileak lizentzia emateko eskabidea betetzerakoan eginDAKO adierazpenaz hasiko da tasa izapidatzen.

2. Sujeto pasiboak bere izena, NAN edo IFK eta helbidea jarri beharko ditu irekiera-lizentzien eskabideetan, baita autolikidazioa egiteko behar dituen datu guztiak.

3. Sujeto pasiboak autolikidazioa egiteko eska diezaioke Zergak Izapidetzako Zerbitzuari.

4. Sujeto pasiboak derrigortuta dago autolikidazioa egin eta hartarako ezarritako kontu korrontean ordaintzera, lizentzia eman zaiola jakin arazten zaion egunetik aurrera 10 egun izango dituelarik hori betetzeko.

5. Zergak Izapidetzako Zerbitzuak lizentzia eman zaiola jakinaraziko dio sujeto pasiboari, tasa ordaindu ondoren, jaso egin dezan.

6. Sujeto pasiboak lizentzia erakutsi beharko dio Udaleko Ikuskaritza Zerbitzuari finkan agertzen denean iharduerak lizentziari lotzen zaizkiola egiaztatzera.

7. Interesatuek Udalaren ordainagiria aurkeztu beharko dute lizentzia jasotzeko, ordaindu zen banketxeak zigilatuta.


Azken xedapena

Ordenantza honek 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta bere Eraskinak 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera. Indarrean jarraituko dute horiek aldatu edo indargetzea erabaki arte.


Xedapen indargetzailea

Establezimenduak Irekitzeko Lizentziengatiko Eskubide eta Tasak arautzeko aurreko Ordenantza Fiskala indarge geratzen da.


EGINBIDEA: Honen bidez aditzera ematen da Irekitzeko Lizentziak emateagatiko Tasak arautzen duen Ordenantza 2000ko urriaren 26an egindako Udalbatzarrean behin-betiko onartu zela. Ezarritako aldaketak 2000ko abenduaren 29ko 246. GAOn argitaratu ziren. Eta prezioak arautzen dituen Eraskina 2001eko urriaren 22an onartu zen eta ezarritako aldaketak 2001eko abenduaren 31ko 249. GAOn argitaratu ziren.