Eraikin, Instalazio eta Lanen gaineko Zerga (EILZ) 2024

ERAIKIN, INSTALAZIO ETA LANEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA1. art.- Foru araudia.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan eta 15/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, Eraikin, Instalazio eta Lanen gaineko Zerga erregulatu eta galdatu egiten da.


2. art.- Egitate zergagarria

Zerga honen zergapeko egitatea edozein eraikuntza, instalazio edo lan izango da, baldin eta horretarako lan edo hirigintza lizentzia behar bada hori lortu edo ez, edo erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiko komunikazioa eskatzen bada, betiere lizentzia igortzea edo jarduera kontrolatzea zergaren udalari dagokionean.


3. art.- Egitate zergagarriaren adibide batzuk.

Ondokoak izango dira zergari loturiko egitate zergagarrien adibide batzuk:

1. Planta berriko mota guztietako eraikin edo instalazioak eraikitzeko lanak.

2. Eraikita dauden mota guztietako eraikin edo instalazioak handiagotzeko lanak.

3. Eraikita dauden mota guztietako eraikin edo instalazioen egitura aldatzeko edo zaharberritzeko lanak.

4. Eraikita dauden mota guztietako eraikin edo instalazioen kanpoko itxura aldatzekoak.

5. Edozein erabilera dutelarik ere, eraikinen barru-antolaketa alda dezaketen lanak.

6. Lurzoruaren Legearen Testu Bateratuko 58. artikuluko 2. atalak aipatu eta behin-behineko izaeraz burutu beharreko lanak.

7. Zerbitzu publikoak ezartzeko lanak.

8. Lur-mugimenduak, hala nola baso-inauste, zulatze eta lurreztatzeak, non eta ekintza hauek onetsi edo baimendutako Urbanizazio edo Eraikitze Proiekturen batean burutu beharreko lan gisa xehekatu eta programaturik ez dauden.

9. Eraikinak eraistea, hur-hurreko aurri jotakoak ezik.

10. Aparkaleku, industri, merkatari edo lanbidezko jardueretarako, zerbitzu publikoetarako edo lur-azpiari emango zaion beste edozein erabileratarako lurpeko instalazioak.

11. Bide publikotik ikus daitezkeen zabalkunde-kartelak jartzea.

12. Administrazio Jardunbidearen Legeko 106. artikuluan aipaturiko ordezkapen bidezko jardunbidea erabilirik Udalak egindako lanak.

13. Lurzoruaren Legeko 181. artikuluaren eta Hirigintza Diziplina Araudiko 10. artikuluaren betetze-aginduez bat egindako lanak.

14. Ahalmen ekonomikoaren adierazgarri izan eta hirigintzazko lanen lizentziari loturiko baliabide ekonomikoak inbertitu direla adierazten duen edozein lan, eraikin edo instalazio.


4. art.- Sortzapena

Eraikina, instalazioa edo lana hasten den unean ordaindu beharko da zerga.


5. art.- Lotespenik gabe.

Ez dute zerga honenik ordaindu beharrik izango Udal honen jabariko higiezinetan egiten diren eraikuntzek, obrek eta instalazioek, baldin eta obraren jabea Udala bada, bai zuzenean, bai Udalaren baitako erakunde beregainen baten bitartez, bai Udalak parte duen erakunderen baten bitartez.


6. art.- Salbuespenak

Ez du zerga honenik ordaindu beharrik izango, nahiz eta edozein eraikuntza, obra eta instalazio egin, obraren jabea erakunde hauetakoren bat bada:

1.- Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal Autonomia Erkidegoa, Estatua edo Toki Erakundeak, betiere, zerga honena ordaintzea egokitu arren, bideak, trenbideak, portuak, aireportuak, obra hidraulikoak edo saneamendua egiteko badira, nahiz eta horien gestioa erakunde beregain batek egin eta inbertsio edo artapen lanak izan.

2.- Vatikanoa, Apezpiku Batzarra, Elizbarrutia, Parrokiak edo beste barruti batzuk, Erlijio-Ordenak edo Kongregazioak nahiz Bizialdia Kontsakratutako Erakundeak, haien Probintziak edo Etxeak, betiere Estatuaren eta Egoitza Santuaren artean 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei buruz lortutako akordioan aurreikusitakoaren arabera.


7. art.- Hobariak

Hobaria izango dute:
1.- %90eko hobaria izango dute ezin duen irisgarritasuna eta bizigarritasuna errazteko egindako eraikuntza, instalazio edo obrek.
Hobari hau helburu horretarako bestetarako ez diren eraikuntza, instalazio eta obren kuota zatiarentzat aurrekontuaren xehekapena aurkeztu behar du interesatuak, hobari hori izango luketen eraikuntza, instalazio eta obra ondo zehaztuko duena.

2.-

2 a) Eraikin, instalazio eta obretarako obra lizentziak

% 95eko hobaria izango dute beroa edo argindarra ateratzeko eguzkiaren edo beste energia berriztagarri batzuen energiaz baliatzen diren sistemak jartzen badituzte, betiere instalazioa honetarako bada: etxeko ur beroa lortzeko, igerilekuen klimatizazio sistemak ordezteko edo 100 KW nominaletik beherako eguzki instalazio fotovoltaikoa ordezteko.

Instalatzeko legezko betebeharrik ez dagoenean, beharrezko aurrekontu osoagatik emango da hobaria. Instalatzea derrigorrezkoa denean, araudia zorrotz betez instalazioa egiteko beharrezko aurrekontuaren eta ondoren azaltzen diren baldintzak betetzeko beharrezko aurrekontuaren arteko aldeari emango zaio hobaria:

- Igerilekuak klilmatizatzeko gutxieneko eguzki-ekarpena: Araudian ezarritako urteko gutxieneko eguzki ekarpena gutxienez %25 handitzea eta igerilekuaren klimatizazio beharren %60 edo gehiago estaltzea.

- Etxeko ur beroa: Araudian ezarritako urteko gutxieneko eguzki ekarpena gutxienez %25 handitzea eta etxebizitza edo eraikineko ur beroaren beharren %50 edo gehiago estaltzea.

- Eguzki instalazio fotovoltaikoa: Gutxienez jarri beharreko potentzia elektrikoari buruz indarrean dagoen legedian ezarritako baldintzak %25 gutxienez handitzea, 6,25 eta 100 KW bitarteko potentzia nominala jarriz.

Edonola ere, hobari hori aplikatzeko, zerbitzuan jartzeko administrazio baimena eta/edo mantentze kontratua ekarri behar dira, egiaztagiri gisa..........................................................................................

2 b) Eraikinen birgaitze energetikorako obra lizentziak: obra hauen kasuan, %95eko hobaria izango dute A kalifikazioa lortzen dutenek eta %80koa, B kalifikazioa lortzen dutenek:..........

1.- A edo B motako energia etiketa bat lortzeko energia birgaikuntza xede dutenak.

2.- Energia birgaikuntza eta irisgarritasuna barne hartzen dituen higiezinen birgaikuntza integrala xede dutenak. Horretarako, energia birgaikuntzaren xedeak izan behar du A edo B motako energia eraginkortasuneko etiketa bat lortzea.............................................

2 c) %95eko hobaria, Udalerriko auzo edo eremuetan energia berriztagarriak sartzeko birgaikuntza integraleko proiektuen testuinguruan egiten diren obrentzat............................................................

b) eta c) letretan aipatutako hobariak aplikatuko dira, bakar-bakarrik, indarrean dagoen legeriaren arabera derrigorrez inbertitu behar ez diren kopuruen gainean. Edozein kasutan, eskatzaileak erantzukizuneko aitorpena aurkeztu beharko du, teknikari eskudun batek idatzia, indarrean dagoen legeria betetzeko behar den obraren aurrekontuaren eta aurkeztutako aurrekontuaren arteko aldea justifikatzeko kalkulua jasotzen duena.

8. art.- Subjektu pasiboak: zergadunak

1.- Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, pertsona fisikoak, juridikoak, partitu gabeko oinordetzak, jabetza komunitateak nahiz gainerako erakundeak, izaera juridikorik izan ez arren unitate ekonomikoa edo zerga ezartzeko moduko ondare banandua eratuz gero, eta baita testamentu ahalordea erabili gabe duten herentziak ere; baldin eta eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren jabe ere izanez gero, eraikinaren edo higiezinen jabe izan edo ez izan.

2.- Eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren jabea hura egiteak dakartzen kostuak edo gastuak harzten dituena izango da.


9. art.- Ordezkoak

1. Zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira egoera hori erantzukizunenez adierazten dutenak, aldez aurretik jakinarazten dutenak edo lizentziak eskatu edo eraikinak, instalazioak edo lanak burutzen dituztenak, zergadunak berak ez balira.

2. Edonola ere, Udalak zergadun izaera duen pertsona edo erakundearen nortasuna eta helbidea galdatu ahal izango dizkio zergadunaren ordezkoari.


10. art.- Zerga-oinarria

1.- Zergaren oinarria da eraikuntza, instalazioa edo obra egitea benetan kostatzen dena; exekuzio materialaren kostua, alegia.

Zergaren oinarrian ez dira sartzen BEZa eta antzeko zergak; tasak, prezio publikoak nahiz izaera publiko lokaleko ondarezko gainerako prestazioak; profesionalen ordainsariak; kontratistaren industri irabazia; ez eta exekuzio materialean sartzen ez den beste edozein kontzeptu.

2. Udalaren lizentziarik gabeko eraikin, instalazio eta lanak izatekotan, Udal Administrazioak berak finkatuko du oinarri zergagarria.


11. art.- Zerga kuota

1.- Zergaren oinarriari eranskinean adierazitako karga tasa eta hobaria aplikatuta, hobaririk izanez gero, ateratzen da kuota.

2.- Eranskinean datoz eraikuntza, instalazio edo obra bakoitzaren arabera izango diren ehunekoak.


12. art.- Kitapenaren bidezko kudeaketa.

1. Zerga hau autolikidazio-erregimenean galdatzen da.

2. Autolikidazioa Udalak normalizatutako inprimakian egitera eta horretarako seinalatutako kontu korrontean abonatzera behartuta daude subjektu pasiboak, hamar laneguneko epearen barruan, lizentzia eman dela jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

3. Zergaren subjektu pasiboa eta hirigintzako lizentzia tasa ordaintzen duena pertsona bera direnean, autolikidazioa, halabeharrez, ekintza berean egin behar da, eta bi zergen gainean.

4. Oinarri zergagarria zehaztuko da interesatuek aurkeztutako aurrekontuaren arabera, baldin eta kolegio ofizialak ikuskatu baldin badu. Bestela, udal teknikariek zehaztuko dute oinarri zergagarria, proiektuaren kostu balioetsiaren arabera.

5. Subjektu pasiboak daukaten lizentzia Udal Ikuskaritza Zerbitzukoei erakustera behartuta daude, burutzen ari diren lanak lizentziarekin bat datozela egiaztatzera etortzen direnean.

6. Lizentzia emateko, interesatuei udalak luzaturiko ordainketa-ziurtagiria aurkezteko eskatuko zaie, abonua egindako bankuak zigilatua.


13. art.- Auto-kitapena aldatzea.

Lizentzia eman ondoren hasierako proiektua aldatuko balitz, aurrekontu berri bat aurkeztu beharko da, honek hasiera bateko aurrekontua gainditzen duen kopuruaren araberako autolikidazio berria egitearren.


14. art.- Behin betiko kitapena.

1. Egindako eraikin, instalazio edo lanak eta horien benetako kostua ikusi ondoren, Udal Administrazioak, bidezko egiaztapen administratiboaren bidez, hala balegokio, oinarri zergagarria aldatuko du, behin-betiko likidazioa eginda, subjektu pasiboari kopurua galdatu edo, hala balegokio, itzuliko diolarik.

2. Aurreko atalean xedatutakoaren eraginetarako, lana amaitu edo horren behin-behineko harreraren ondorengo hilaren barruan, Udal Administrazioak luzatuko duen inprimakian egoera horren adierazpena aurkeztuko da, ahalbidea izanez gero, lanaren zuzendaritza adituaren ziurtagiria erantsiriko zaiolarik, eskuduntza duen lanbide-erakundeak ikuskaturik.


15. art.- Isiltasun bidez emandako lizentzien eraginak.

Zerga likidatzearen eraginetarako, isiltasun administratibo positiboa erabilita emandako lizentziek zuzenki emandakoen eragin bera izango dute.


16. art.- Lizentziari uko egitearen eraginak.

Baimendutako lanak, eraikinak edo instalazioak egiteari utziko balio lizentzia baten titularrak, idatziz eginiko berariazko ukoz, egin zaion behin-behineko likidazioaren guztizkoa itzultzeari edo deuseztatzeari ekingo dio Udalak, baita Eusko Jaurlaritzako Hirigintza Sailari horren berri eman, honek jakin dezan eta emandako eskubideak bertan behera utz ditzan.


17. art.- Lizentzia iraungitzearen eraginak.

Lizentzia bat iraungi ondoren, likidazioa itzultzeari edo deuseztatzeari ekingo dio Udalak, salbu eta titularrak berritzeko eskatu eta Udalak baimentzen badu.
Azken xedapena

Ordenantza honek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik aurrera jarriko da indarrean eta, indargabetzeko edo aldatzeko erabakirik hartzen ez den bitartean, indarrean jarraituko du.


EGINBIDE: honen bidez aditzera ematen da Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren azken aldaketa 2021eko irailaren 30ean egindako Udalbatzarrean behin-betiko onartu zela. Ezarritako aldaketak 2021eko abenduaren 21eko 242.GAOn argiratu zela..