Udal Hilerrietan Emandako Zerbitzuari dagozkio tasak 2019

UDAL HILERRIETAN EMANDAKO ZERBITZUARI DAGOZKION TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

1. art.- Foru araudia.

Donostiako Udalak udal hilerrietako zerbitzuak emateari dagozkion tasak arautu eta ordainarazten ditu, 1989ko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzekoak, bere 3. atalburuko 3. atalean ematen dituen xedapen orokorrekin bat etorriz.


2. art.- Egitate zergagarria

Udal hilerrietan ematen diren honelako zerbitzuengatik ordaindu beharko dira hemen araututako tasak:

1.-Erreketa
2.-Gorpuak lurperatu eta lurpetik ateratzeagatik.
3.-Gorpuak lekuz aldatu eta txikitzeagatik.
4.-Gorpuak gorputegian uzteagatik.
5.-Hilerriak kontserbatu, zaindu eta garbitzeagatik.
6.-Hilobiak erabiltzeko eskubideak eman, eta eskuz aldatzeagatik.
7.-Hilobietan, kaperetan, e.a. lanak egiteko baimena eskuratzeagatik.

3. art.- Sortzapena

Zerbitzua ematen denean sortzen da tasa ordaindu beharra. Honelakoetan joko da zerbitzua ematen hasita dagoela:

1. Gorpuak lurperatu, lekuz aldatu, txikitu edo gorputegian uzteko zerbitzua jasotzeko eskabidea egitean.

2. Hilobia erabiltzeko eskubideak edo obrak egiteko lizentzia ematean.

3. Hilerriak kontserbatu eta garbitzeko zerbitzua ematen denean.


4. art.- Subjektu pasiboak

Tasa honakoek ordaindu behar dute: gizakiek eta zuzenbide izakiek, banatu gabeko oinordekotzak, ondasunen elkarteek eta, zuzenbide nortasunik izan gabe, unitate ekonomikoa diren edo egitate zergagarria den aparteko ondarea duten bestelako entitateek, baldin eta:

1.- Zerbitzuak nahiz ehorzketa eskubideak edo lizentziak eskatzen badituzte.

2.- Kapera, kripta eta hilobiak erabiltzeko eskubidearen titular izateagatik, hilerriak kontserbatu, zaindu, garbitu eta apaintzeko zerbitzuetatik nolabaiteko onura ateratzen badute.


5. art.- Salbuespenak

1989ko uztailaren 11/1989 Foru Arauan 9. artikuluan jasotako ahalmenez baliaturik, honako salbuespenak egingo dira:

1. Ongintzako edo gizarte laguntzako erroldan jasotakoen gorpuak, behartsuenak eta ongintza etxeetan bizi zirenenak lurperatu eta lurpetik ateratzeko zerbitzuak.

2. Epaileek agindutako zerbitzuak.

3. Udalak salbuespen gisa ordaindu behar dituenak.


6. art.- Hobariak

Kuotaren %50eko hobaria izango du "mortis causa" egindako ehorzketa eskubideen eskualdaketa osoak nahiz partzialak, baldin eta tituluak 1996tik aurrera eguneratuta badaude.


7. art.- Zerga kuotak

Zerbitzu bakoitzari dagozkion tarifak ordenantzaren eranskinean ageri dira.


8. art.- Ordaintzeko modua

1. Hilerriak kontserbatu, zaindu eta garbitzeko zerbitzua, errolda baten bidez kudeatzen den aldizkako zerbitzua izanik, urtean behin ordainduko da, errolda jendaurrean erakustean adieraziko den modu eta epean.

2. Gorpuak lurperatu, lurpetik atera, lekuz aldatu, txikitu eta gorputegian uzteko zerbitzuak sinaturiko hitzarmenean edo zerbitzuak ematea onartzen duen ebazpenean adierazitako modu eta epean ordainduko dira.


9. art.- Arau orokorrak

1989ko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauarekin bat, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak kudeaketa, kitapen, ikuskaritza, bilketa, arau hauste eta zehapenei buruz ezartzen dituen arauak tasa hauetan ere bete behar dira.


Azken xedapena

Ordenantza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik aurrera jarriko da indarrean eta, indargabetzeko edo aldatzeko erabakirik hartzen ez den bitartean, indarrean jarraituko du.


EGINBIDEA: Honen bidez aditzera ematen da Udal hilerrietako Ehorzketa Zerbitzu eta jarduerari dagozkion Tasak arautzen duen Ordenantza eta bere eranskina 2004ko azaroaren 3an egindako Udalbatzarrean behin-betiko onartu zela. Ezarritako aldaketak 247. GAOn 2004ko abenduaren 27ko argitaratu ziren.
Bere eranskina 2008ko urriaren 31an egindako Udalbatzarrean behin-betiko onartu zen, eta ezarritako aldaketak 248. GAOn 2008ko abenduaren 26an argitaratu ziren.