Dirulaguntza Jaialdien antolaketarako: Eskabidea

Tramitearen deskribapena

Donostian musika, antzerki, dantza, liburu eta ikus-entzunezko jaialdiak zein arte bisualen jaialdiak antolatzeko dirulaguntzak

Zeinek egin dezake eskaera

 • Pertsona fisiko edo juridikoa edo haren legezko ordezkaria
Eskakizun hauek betetzen dituztenak:
 • Egoitza eta jarduera esparrua Donostian izatea edo, egoitza Donostian ez badute ere, Donostia Kulturak hiriarentzat interes bereziko jardueratzat jotzen duen jardueraren bat egitea.
 • Ekonomikoki bideragarria izatea eta bideragarritasun hori egiaztatzea, oinarrietan ezarritako mugak (14. artikulua) errespetatzen dituen aurrekontu orekatu bat aurkeztuz.

Noiz egin daiteke eskaera

2024/03/13 - 2024/04/12

Hilabeteko epea, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita.

Tramitea epez kanpo dago.

Beharrezko dokumentazioa

 • Ordezkaritza egiaztatzen duen agiria, hala badagokio
 • Diruz laguntzea nahi den egitasmoaren dokumentu originala, erakunde eskatzaileko pertsona edo organo eskumendunak onartua, bai eta egitasmoaren gastu eta diru sarreren aurrekontua ere.
 • Ingurumen memoria
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileari buruzko dokumentazioa
    Pertsona fisikoek: Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasunaren egiaztagiria: NANa, pasaportea edo antzeko agiria.
    Herri Entitateen Erregistroan inskribatutako erakundeek ez dute erakundeari buruzko beste dokumentaziorik aurkeztu beharko. Eskabidea sinatzen duen pertsona ez badator bat Erregistroan dagokion karguan azaltzen denarekin, eguneratutako izendapena egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da.
    Herri Erakundeen Erregistroan inskribatuta ez dauden erakundeek dokumentazio hau erantsi beharko dute:
    - Erakundearen eratze eskritura eta estatutuak edo araudia, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatuta egotearen egiaztagiria ere.
    - Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen txartela.
    - Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasun egiaztagiria eta dagokion ordezkaritza boterearen ziurtagiria.
 • Dokumentazio horrez gainera, eskatzaileak interesgarritzat jotzen duen beste edozein agiri aurkeztu ahalko du.

Eranskinen gehienezko tamaina: 15 Mb

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 4 hilabete
 • Epe legala: 6 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa

Prozesuaren urratsak

 1. Oinarriak GAOn argitaratzea
 2. Eskabideak jasotzea
 3. Dokumentazioa berrikustea eta akatsak zuzentzea
 4. Ebaluazioa eta behin-behineko ebazpen proposamena
 5. Behin-behineko ebazpena Iragarki Taulan eta webgunean argitaratzea
 6. Alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea
 7. Behin betiko ebazpen proposamena egitea, alegazioak aztertu ondoren
 8. Emakidaren jakinarazpena bidaltzea, eta dirulaguntza ordaindu edo, hala dagokionean, ukatu izanaren berri ematea
 9. Webgunean eta Iragarki Taulan argitaratzea.

Izapidearen arduraduna

Erakundea: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da:
 • % 60 organo eskumendunak emakida onartzen duen unean;
 • % 40 dirulaguntza justifikatzeko eskatzen diren agiriak aurkeztu eta baliozkotzat jo ondoren.

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli