Pribatutasuna eta Lizentziak

Donostiako Udalaren ardura da webgune honen bidez ematen diren datu pertsonalak tratatzea. Horretarako aintzat hartuko diren arauak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamendua eta datu horien zirkulazio askea direla-eta pertsona fisikoak babesteari buruzko arauak ezartzekoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari dagokiona dira, bai eta aplikagarri den gainerako araudia ere, une oro erabiltzaileek datuak babesteko duten oinarrizko eskubidea betetzen dela bermatzeko.