Udalak bere gain hartu du Bretxa merkataritza-gunearen kudeaketa

Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako beste gai batzuk: Cervantes aparkalekua, Bizikletaz Adinik Ez, Ur ihesen detekzioa

Inprimatu
Whatsapp ikonoa


Donostiako Udalak onartu du Bretxako merkataritza-gunea Donostiako Sustapena, SA udal-sozietateari modu pribatiboan erabiltzeko administrazio-emakida zuzenean esleitzea.

Emakidaren hasierako epea 25 urtekoa izango da, eta epe hori luzatzeko aukera aurreikusita dago, Udalak aldez aurretik hala erabakitzen badu. Luzapen bakoitzak 10 urteko iraupena izango du. Emakidaren guztizko epea ezingo da 75 urtetik gorakoa izan (hasierako epea eta luzapen posible guztiak barne).

Emakidaren helburua da:
 • alde batetik, Bretxako merkatuak birmoldatzeko eta eraldatzeko obrak amaitzea,
 • eta, bestetik, merkataritza-gunea garatzeko behar bezala baimendutako instalazioak eta eranskinak kudeatzea, ustiatzea eta aprobetxatzea".

Emakidadunak bere kontura egin beharko ditu aurreikusitako obrak, berez edo hirugarrenez, eta Udalak finantzatu ondoren, planteatzen diren aukerei buruzko erabakiekin eta Kudeaketa Ekonomikoko Zuzendaritzak, Hirigintza Jasangarriaren Zuzendaritzak eta Proiektu eta Obra Zuzendaritzak, Sustapenarekin batera, horretarako osatutako lantaldeak proposatuta Udalak hartzen dituen erabakien ondoriozkoekin.

Emakidadunak, Kudeaketa Ekonomikoko Zuzendaritzaren laguntzarekin, Bretxan lanean jarraitu nahi duten okupatzaile eta handizkariekin negoziatu beharko ditu sinatu beharreko errentamendu-kontratu berrien baldintzak. Errentamendu-kontratu berrien baldintzei buruzko akordiorik lortzen ez bada, aurreko emakidadunak instalazioak Udalari entregatzeko unean, okupatzaileek eta handizkariekin harekin izenpetuta zituzten errentamendu-kontratuak iraungiko dira.

Emakidatik kanpo geratzen dira honako gune hauek:
  1. Arkoak eraikineko Gizarte Ekintza Zuzendaritzaren eginkizunak betetzera zuzendutako lokalak Aldamar kalean (beheko eta lehenengo solairuak).

  2. Arrandegia eraikineko kirol anitzeko pistak eta eranskinak.

  3. Baserritarrak kokatuko diren markesinaren zatia (izkinetako bi establezimenduak bai sartzen dira emakidan).

  4. Arkoak eta Arrandegia eraikinen arteko plazatxoa.

  5. Arrandegia eraikineko anbulatorioa, Osakidetzak kudeatzen duena.

  6. Arkoak eraikineko sotoko solairuko 167,98 m2-ko sotoa.

Emakida doakoa da. Hala ere, emakidadunak gastu komunak, hornidurei dagozkien kontsumoak eta ohiko mantentze- eta kontserbazio-gastuak ordaindu beharko ditu, eta gastu komunak emakidadunarekin elementu komunak partekatzen dituzten gainerako erabiltzaileei jasanarazi beharko dizkie.


Cervantes aparkalekua


Tokiko Gobernu Batzarrak Cervantes plazako lurpeko aparkalekua ustiatzeko emakida-kontratuaren seigarren aldaketa onartu du (emakidaduna Concha Parking, SA da), tarifak handitzeko trafiko orokorraren gaineko eragina murrizteko, aparkaleku-zerbitzua beste garraiobide batzuetara zabaltzeko, abonu berriak sortzeko eta ibilgailu elektrikoentzako karga-puntuak ezartzeko.


Bizikletaz Adinik Ez


Tokiko Gobernu Batzarrak onartu du Osasuna Sustatzeko Elkartea Bizikletaz Adinik Ez irabazi asmorik gabeko elkarteari 2024ko aurrekontuko 9.995 € ematea, "Elkarrekin bizi dezagun hiria" proiektua garatzeko zuzeneko dirulaguntza gisa.

Proiektuak autonomia hauskorra edo mendetasun ertaina duten 65 urtetik gorako pertsonen komunitatearekiko eta ingurunearekiko harremana eskaintzen du, triziklo-irteeren bidez.


Ur-ihesen detekzioa


Tokiko Gobernu Batzarrak onartu du Servicios Integrados en Procesos del Agua, SL enpresari esleitzea ur-sarean ihesak detektatzeko eta Donostiako ur-sareak eta saneamendu-sareak handitzeko / mantentzeko zerbitzuen kontratua.

Kontratuak 209.585 euroko aurrekontua du, eta 2 urteko gauzatze-epea, hiru luzapen posiblerekin, bakoitza urtebetekoa.

2024/07/02-an argitaratua